Zásady/pravidlá ochrany a spracúvania osobných údajov dotknutých osôb vrátane poučenia

Keď vyplníte kontaktný formulár na našej web stránke

Týmto ako dotknutá osoba nám udeľujete súhlas so spracúvaním poskytnutých osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, email a telefonický kontakt, za účelom vášho predzmluvného kontaktovania. Udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním emailu na adresu: info@rragroup.sk alebo osobne na adrese spoločnosti. Ak s Vami neuzavrieme zmluvný vzťah, údaje sa odstránia.

Ak sú fotografie Vašej stavby zverejnené na našom WEB-e

ako dotknutá osoba ste nám na to udelili súhlas. V prípade, že si želáte referenciu o Vašej stavbe upraviť alebo vymazať, kontaktujte nás na adrese: info@rragroup.sk.

Ak od nás dostávate novinky a pod.

ako dotknutá osoba ste nám na to udelili súhlas. V prípade, že si želáte upraviť alebo zrušiť odber, kontaktujte nás na adrese: info@rragroup.sk.

Keď s nami ako fyzická osoba (nepodnikateľ) uzatvárate zmluvu

Informácie pre dotknuté osoby o spracúvaní osobných údajov podľa nariadenia EÚ č. 2016/679 (ďalej len „GDPR“), čl. 13 a ďalších.

Adresa spoločnosti:

Mydlo Development, a.s.

Bytčianska 499/130, 010 03 Žilina

+421 911 382 818

info@rragroup.sk

Účely spracúvania:

Spracovanie účtovných dokladov.

Právny základ spracúvania:

Zákon o účtovníctve, zákon o DPH, obchodný zákonník a ďalšie. To znamená, že získavanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje. Následkom neposkytnutia osobných údajov by bolo nesplnenie účelu spracúvania (viď vyššie).

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa

(ak sa sprac. os. údajov zakladá na GDPR čl. 6 ods. 1 písm. f): Spracúvanie osobných údajov sa nezakladá na GDPR čl. 6 ods. 1 písm. f (oprávnené záujmy).

Z akého zdroja sú získavané osobné údaje:

Priamo od dotknutej osoby. Pozn.: Prevádzkovateľ získava osobné údaje okrem iného aj kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií.

Kategórie osobných údajov:

Meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, telefónne číslo, e-mailová adresa, dátum narodenia, druh a číslo dokladu totožnosti, podpis, číslo bankového účtu fyzickej osoby.

Súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi (platí zaškrtnuté):

[x] zaznamenávanie,
[x] usporadúvanie,
[x] štruktúrovanie,
[x] uchovávanie,
[x] prepracúvanie alebo zmena,
[x] vyhľadávanie, [x] prehliadanie,
[x] využívanie,
[ ] poskytovanie (oboznámením, zverejnením, inak),
[x] preskupovanie alebo kombinovanie,
[x] obmedzenie,
[x] vymazanie,
[x] likvidácia.
Pozn.: Bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

SPROSTREDKOVATEĽ: Osobné údaje nie sú poskytované sprostredkovateľom. ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA (kt. osobné údaje ďalej nespracúvajú): správa IT. Pozn.: V zmysle GDPR sa orgán verejnej správy, v prípade ak sú mu osobné údaje poskytnuté, za príjemcu nepovažuje.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny:

Neuskutočňuje sa.

Doba uchovávania osobných údajov:

10 rokov po ukončení spracúvania resp. po ukončení zmluvného vzťahu, ak to registratúrny poriadok prevádzkovateľa neurčuje inak, s výnimkou využitia záznamu na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch.

Právny nárok dotknutej osoby:

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k jej osobným údajom, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať voči spracúvaniu, ako aj právo na presnosť osobných údajov. Dotknutá osoba má právo namietať prípadné automatizované individuálne rozhodovanie ako aj profilovanie. Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, a to predovšetkým v členskom štáte svojho pobytu. Na Slovensku je to Úrad na ochranu osobných údajov. V prípadoch uvedených v GDPR čl. 17 má dotknutá osoba má právo na vymazanie (právo na „zabudnutie“).

Automatizované rozhodovanie

teda vopred stanovený postup, ktorý je následne vykonávaný automatizovane: Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov nevyužíva automatizované rozhodovanie.

Profilovanie

teda sledovanie resp. predvídanie správania: Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov nevyužíva profilovanie.

HORE